]<ar p`doSa ivaQaana saBaa ko AQyaxa

maa^Mk

AQyaxa

kaya-kala

1

EaI pu$Yaao<ama dasa TNDna

31 jaulaa[- 1937 sao 10 Agast 1950

2

EaI naf,Isaula hsana

21 idsambar 1950 sao 19 ma[- 1952

3

EaI Aa%maarama gaaoivand Kor

20 ma[- 1952 sao 10 अप्रैल 1957

4

EaI Aa%maarama gaaoivand Kor

10 अप्रैल 1957 sao 26 maaca- 1962

5

EaI madna maaohna vamaa-  

26 maaca- 1962 sao 16 maaca- 1967

6

EaI jagadISa SarNa Aga`vaala

17 maaca- 1967 sao 16 maaca- 1969

7

EaI Aa%maarama gaaoivand Kor  

17 maaca- 1969 sao 18 maaca- 1974

8

EaI vaasaudova isaMh

18 maaca- 1974 sao 12 jaulaa[- 1977

9

EaI banaarsaI dasa

12 jaulaa[- 1977 sao 26 f,rvarI 1979

10

EaI EaIpit imaEa

7 jaulaa[- 1980 sao 18 jaulaa[- 1982

11

EaI Qama- isaMh

25 Agast 1982 sao 15 maaca- 1985

12

EaI inayaaja, hsana

15 maaca- 1985 sao 9 janavarI 1990

13

EaI hir ikSana EaIvaastva

9 janavarI 1990 sao 30 jaulaa[- 1991

14

EaI koSarI naaqa i~pazI

30 jaulaa[- 1991 sao 15 idsambar 1993

15

EaI QanaIrama vamaa-

15 idsambar 1993 sao 20 jaUna 1995

16

EaI barKU rama vamaa-

18 jaulaa[- 1995 sao 26 maaca- 1997

17

EaI koSarI naaqa i~pazI

27 maaca- 1997 sao 14 ma[- 2002

18

EaI koSarI naaqa i~pazI

14 ma[- 2002 sao 19 ma[- 2004

19

EaI maata p`saad paNDoya

26 jaulaa[- 2004 sao 18 ma[- 2007

20

EaI sauKdova rajaBar

18 ma[- 2007 sao 13 अप्रैल 2012

21

EaI maata p`saad paNDoya

13 अप्रैल 2012 sao pdasaIna

 

Description: Description: E:\WEB\dove.gif

. BACK .. HOME .. NEXT .

 


. rajyapala .. mau#yamaM~I .. AQyaxa ivaQaana saBaa .. ]paQyaxa ivaQaana saBaa ..  kaya-karI AQyaxa ivaQaana saBaa .. naota ivaraoQaI dla .. saBaapit ivaQaana pirYad .. ]psaBaapit ivaQaana pirYad .. saMsadIya kaya-maM~I .. saicavap`mauK saicava .. ]<ar p`doSa ivaQaana saBaaAaoM ko gazna evaM ivaGaTna kI itiqayaa^.. raYT/pit Saasana 1952 sao vat-maana tk .. ivaQaana saBaa saicavaalaya ka saMgazna tqaa ivaiBanna AnauBaagaaoM maoM ikyao jaanao vaalao kaya- .. 16vaIM ivaQaana saBaa ko sadsya ..श्री अखिलेश यादव मंत्रिमण्डल.. Aarixat saIT .. ivaQaana saBaa pustkalaya ka [ithasa ..  ivaQaana pustkalaya : inado-iSaka evaM inayamaavalaI .. ]<ar p`doSa ivaQaana saBaa kI p`ik`yaa tqaa kaya- saMcaalana inayamaavalaI 1958 .. ]<ar p`doSa ko Aaya vyayak p`stut krnao kI itiqa evaM p`stutkta- .. ivaQaana saBaa saicavaalaya ko AiQakarIgaNa .. 15vaIM ivaQaana saBaa sadsyaaoM ko ilae p`baaoQana kaya-ma.