उत्तर प्रदेश में संसदीय कार्यमंत्री/राज्य मंत्री एवं उनके कार्यकाल

 

maaMk

saMsadIya kaya- maM~I

kaya-kala

1

EaI saO0 AlaI jahIr

20-05-1952 sao 27-12-1954

28-12-1954 sao 10-04-1957

10-04-1957 sao 06-12-1960

2

EaI maMgalaa p`saad

24-07-1961 sao 14-03-1962

3

EaI banaarsaI dasa

14-03-1962 sao 18-06-1963

14-10-1963 sao 13-03-1967

14-03-1967 sao 02-04-1967

4

EaI hukuma isaMh ivasaona

02-10-1963 sao 14-10-1963

5

EaI Syaama laala yaadva

06-04-1967 sao 24-02-1968

6

EaI SaaMit p`pnna Samaa-

26-02-1969 sao 17-02-1970

11-11-1970 sao 04-04-1971

7

EaI balavaIr isaMh

18-02-1970 sao 01-10-1970

8

EaI naarayaNa d%t itvaarI

04-04-1971 sao 12-06-1973

08-11-1973 sao 05-03-1974

05-03-1974 sao 29-11-1975

9

Da0 Ammaar irja,vaI

21-01-1976 sao 30-04-1977

31-07-1980 sao 03-10-1981

19-07-1982 sao 02-08-1984

26-08-1986 sao 24-06-1988

25-06-1988 sao 05-12-1989

10

EaI maQaukr idGao

17-07-1977 sao 28-02-1979

06-03-1979 sao 17-02-1980

11

EaI rama rtna isaMh

03-10-1981 sao 19-07-1982

12

EaI rama rtna isaMh

13-03-1985 sao 24-09-1985

13

EaI rama isaMh #annaa

10-08-1984 sao 10-03-1985

14

EaI baonaI p`saad vamaa-

05-12-1989 sao 24-06-1991

04-12-1993 sao 03-06-1995

15

EaI rajaond` kumaar gauPt

24-06-1991 sao 06-12-1992

16

EaI rama la#ana vamaa-

16-06-1995 sao 26-06-1995

17

EaI )dya naarayaNa dIixat

26-06-1995 sao 18-10-1995

18

EaI baI0 Aar0 vamaa-

27-03-1997 sao 21-09-1997

19

EaI klyaaNa isaMh

27-09-1997 sao 14-01-1998

20

EaI hukuma isaMh

25-09-1985 sao 26-08-1986

21

EaI hukuma isaMh

15-01-1998 sao 12-11-1999

20-11-1999 sao 08-03-2002

22

EaI sauKdova rajaBar

03-05-2002 sao 28-08-2003

23

EaI maao0 Aaja,ma Kana

09-06-2003 sao 13-05-2007

24

EaI laalajaI vamaa-

17-05-2007 sao 07-03-2012

25

EaI maao0 Aaja,ma Kana

18-03-2012 sao pdasaIna

 

Description: E:\WEB\dove.gif

 

BACK ..HOME.. NEXT .

 


. rajyapala .. mau#yamaM~I .. AQyaxa ivaQaana saBaa .. ]paQyaxa ivaQaana saBaa ..  kaya-karI AQyaxa ivaQaana saBaa .. naota ivaraoQaI dla .. saBaapit ivaQaana pirYad .. ]psaBaapit ivaQaana pirYad .. saMsadIya kaya-maM~I .. saicavap`mauK saicava .. ]<ar p`doSa ivaQaana saBaaAaoM ko gazna evaM ivaGaTna kI itiqayaa^.. raYT/pit Saasana 1952 sao vat-maana tk .. ivaQaana saBaa saicavaalaya ka saMgazna tqaa ivaiBanna AnauBaagaaoM maoM ikyao jaanao vaalao kaya- .. 16vaIM ivaQaana saBaa ko sadsya ..श्री अखिलेश यादव मंत्रिमण्डल.. Aarixat saIT .. ivaQaana saBaa pustkalaya ka [ithasa ..  ivaQaana pustkalaya : inado-iSaka evaM inayamaavalaI .. ]<ar p`doSa ivaQaana saBaa kI p`ik`yaa tqaa kaya- saMcaalana inayamaavalaI 1958 .. ]<ar p`doSa ko Aaya vyayak p`stut krnao kI itiqa evaM p`stutkta- .. ivaQaana saBaa saicavaalaya ko AiQakarIgaNa .. 15vaIM ivaQaana saBaa sadsyaaoM ko ilae p`baaoQana kaya-ma.