]<ar p`doSa ivaQaana saBaa ko naota ivaraoQaI dla

 

 

ňmaaMk

naota ivaraoQaI dla

kaya-kala`

1

navaaba Da^. sar maaohmmad Ahmad saOyyad #aana
(navaaba CtarI) ([MiDpoMDMoT paTI-)

12-01-1937 sao 14 -01-1939

2

caaOQarI #alaIkujjamaa ( mauislama laIga ) 

15-1-1939  sao08-09-1945

3

EaI jahI$la hsanaOna laarI
(mauislama laIga/ janata paTI-)

12-04-1946 sao 14-06-1950

4

EaI i~laaokI isaMh (jana kaMga`osa paTI-) 

27-06-1950 sao 06-05-1952

5

EaI rajanaarayaNa (saaoSailasT paTI- ) 

16-05-1952 sao 17-08-1955

6

EaI gaoMda isaMh (p`jaa saaoSailasT paTI-) 

17-08-1955 sao 31-03-1957

7

EaI i~laaokI isaMh (p`jaa saaoSailasT paTI-)  

12-04-1957 sao 06-03-1962

8

EaI yaadvaond`` d<a dubao (janasaMGa) 

04-03-1962 sao 02-02-1964

9

EaI Saarda Ba@t isaMh (janasaMGa)

02-02-1964 sao 02-04-1965

10

EaI maaQava p`saad i~pazI ( janasaMGa )

02-04-1965 sao 09-03-1967

11

EaI ramacand` ivakla saMyau@t ivaQaayak dla)

02-03-1967 sao 02-04-1967

12

EaI cand`Baanau gauPt kaMga`osa)

02-04-1967 sao 15-04-1968

13

caaOQarI carNa isaMh (BaartIya ňaMit dla)

02-03-1969 sao 02-02-1970

14

caaOQarI igarQaarI laala

kaMga`osa (saMgazna)

26-02-1970 sao 03-10-1970

15

EaI kmalaapit i~pazI

kaMga`osa (Saasana)

19-10-1970 sao 04-04-1971

16

caaOQarI igarQaarI laala

kaMga`osa (saMgazna )

05-04-1971 sao 03-01-1972

17

caaOQarI carNa isaMh (BaartIya k`aMit dla)

03-01-1972 sao 02-02-1972

18

caaOQarI igarQaarI laala

kaMga`osa (saMgazna)

22-02-1972 sao 05-05- 1972

19

EaI jayarama vama-a (BaartIya k`aMit dla)

11-01-1973 sao 13-06-1973

20

caaOQarI carNa isaMh (BaartIya k`aMit dla)

10-12-1973 sao 04-03-1974

21

caaOQarI carNa isaMh
(BaartIya ňaMit dla/BaartIya laaokdla/ BaartIya laaokpxa/laaokpxa/janata paTI-)

17-03-1974 sao 30-03-1977

22

EaI sa%ya p`kaSa maalavaIya,

kaya-vaahk naota ivaraoQaI dla (janata pxa)

30-03-1977 sao 30-04-1977

23

EaI naarayaNa d%t itvaarI

kaMga`osa (Aa[-)

jaUna 1977 sao 17-3-1978

24

EaI naarayaNa d%t itvaarI

kaMga`osa (Aa[-)

12-10-1978 sao 28-08-1979

25

EaI rajamaMgala paNDoya
janata ivaQaayak dla (rajamaMgala)

28-08-1979 sao 17-02-1980

26

EaI rajaond` isaMh

janata-esa (carNa isaMh)

20-06-1980 sao 10-03-1985

27

EaI maulaayama isaMh yaadva (laaokdla)

17-03-1985 sao 10-02-1987

28

EaI sa%yapala isaMh yaadva (laaokdla)

21-02-1987 sao 21-11-1989

29

EaI naarayaNa d%t itvaarI

kaMga`osa (Aa[-)

07-12-1989 sao 04-04-1991

30

EaI kOlaaSa naaqa isaMh yaadva (janata dla)

17-07-1991 sao 06-12-1991

31

EaI rovatI rmaNa isaMh ]f,- maiNa jaI
janata dla (ba)

06-12-1991 sao 06-12-1992

32

EaI klyaaNa isaMh (BaartIya janata paTI-)

04-12-1993 sao 12-06-1995

33

EaI maulaayama isaMh yaadva (samaajavaadI paTI-)

04-07-1995

(AiBa&at, ikntu svaIkar nahIM )

34

EaI QanaIrama vamaa- (samaajavaadI paTI-)

21-04-1997 sao 15-09-2001

35

EaI svaamaI p`saad maaOya- (basapa)

18-09-2001 sao 17-10-2001

36

EaI maao0 Aaja,ma Kana (samaajavaadI paTI-)

13-05-2002 sao 29-08-2003

37

EaI svaamaI p`saad maaOya- (basapa)

30-08-2003 sao 07-09-2003

38

EaI laalajaI TMDna (BaartIya janata paTI-)

07-09-2003 sao 13-05-2007

39

EaI maulaayama isaMh yaadva (samaajavaadI paTI-)

14-05-2007 sao 26-05-2009

40

EaI iSavapala isaMh yaadva

(samaajavaadI paTI-)

26-05-2009 sao 09-03-2012

41

EaI svaamaI p`saad maaOya- (basapa)

16-03-2012 से पदासीन

 

Description: Description: Description: E:\WEB\dove.gif

BACK ..HOME.. NEXT .


. rajyapala .. mau#yamaM~I .. AQyaxa ivaQaana saBaa .. ]paQyaxa ivaQaana saBaa ..  kaya-karI AQyaxa ivaQaana saBaa .. naota ivaraoQaI dla .. saBaapit ivaQaana pirYad .. ]psaBaapit ivaQaana pirYad .. saMsadIya kaya-maM~I .. saicavaņp`mauK saicava .. ]<ar p`doSa ivaQaana saBaaAaoM ko gazna evaM ivaGaTna kI itiqayaa^.. raYT/pit Saasana 1952 sao vat-maana tk .. ivaQaana saBaa saicavaalaya ka saMgazna tqaa ivaiBanna AnauBaagaaoM maoM ikyao jaanao vaalao kaya- .. 16vaIM ivaQaana saBaa ko sadsya ..श्री अखिलेश यादव मंत्रिमण्डल.. Aarixat saIT .. ivaQaana saBaa pustkalaya ka [ithasa ..  ivaQaana pustkalaya : inado-iSaka evaM inayamaavalaI .. ]<ar p`doSa ivaQaana saBaa kI p`ik`yaa tqaa kaya- saMcaalana inayamaavalaI 1958 .. ]<ar p`doSa ko Aaya vyayak p`stut krnao kI itiqa evaM p`stutkta- .. ivaQaana saBaa saicavaalaya ko AiQakarIgaNa .. 15vaIM ivaQaana saBaa sadsyaaoM ko ilae p`baaoQana kaya-ňma.