]<ar p`doSa ko rajyapala evaM ]nako kaya-kala

ĖmaMak

mahamaihma rajyapala

kaya-kala

AiBaBaaYaNa kI itiqayaa^

1

sar hOrI ga`ahma hoga

06¹12¹1934 sao 16¹05¹1938

09¹09¹1937

2

sar maaOirsa gaana-r hOlaoT

17¹05¹1938 sao 16¹09¹1938

 

3

sar hOrI ga`ahma hoga

17¹09¹1938 sao 05¹12¹1939

 

4

sar maaOirsa gaana-r hOlaoT

06¹12¹1939 sao 06¹12¹1945

 

5

sar f`aMisasa vaornar vaayalaI

07¹12¹1945 sao 14¹08¹1947

 

6

EaImatI saraojanaI naayaDU

15¹08¹1947 sao 02¹03¹1949

10¹11¹1947

7

EaI ivaQauBaUYaNa mailak ³kaya-karI“

03¹03¹1949 sao 01¹05¹1949

 

8

EaI harmasajaI poraoSaa maaodI

02¹05¹1949 sao 01¹06¹1952

02¹02¹1950

18¹12¹1950

20¹08¹1951

06¹03¹1952

21¹05¹1952

9

EaI knhOyaalaala maaiNaklaala mauMSaI

02¹06¹1952 sao 09¹06¹1957

16¹02¹1953

11¹02¹1954

10¹02¹1955

17¹02¹1956

11¹04¹1957

10

EaI varahigair vyaMkT igair

10¹06¹1957 sao 30¹06¹1960

21¹07¹1958

27¹07¹1959

11

Da0 baU$gaula ramakRYNa rava

01¹07¹1960 sao 15¹04¹1962

25¹07¹1960

06¹02¹1961

27¹03¹1962

12

EaI ivaSvanaaqa dasa

16¹04¹1962 sao 30¹04¹1967

04¹02¹1963

03¹02¹1964

08¹02¹1965

21¹01¹1966

17¹03¹1967

13

Da0 baojavaaD,a gaaopala roD\DI

01¹05¹1967 sao  30¹06¹1972

17¹03¹1969

26¹02¹1970

22¹02¹1971

20¹03¹1972

14

EaI SaiSakant vamaa- ³kaya-karI“

01¹07¹1972 sao 13¹11¹1972

 

15

EaI Akbar AlaI KaM

14¹11¹1972 sao 24¹10¹1974

19¹03¹1974

16

Da0 mair- caonnaa roD\DI

25¹10¹1974 sao 01¹10¹1977

18¹02¹1975

22¹03¹1976

25¹03¹1977

12¹07¹1977

17

EaI gaNaptrava dovajaI tpasao

02¹10¹1977 sao 28¹02¹1980

17¹03¹1978

08¹03¹1979

23¹01¹1980

18

EaI cand`oSvar p`saad naarayaNa isaMh

28¹02¹1980 sao 30¹03¹1985

03¹07¹1980

27¹02¹1981

15¹01¹ 1982

01¹02¹1983

13¹02¹1984

16¹03¹1985

19

EaI maaohmmad ]smaana Aairf

31¹03¹1985 sao 12¹02¹1990

06¹02¹1986

02¹03¹1987

23¹02¹1988

08¹02¹1989

10¹01¹1990

20

EaI baI0 sa%ya naarayaNa roD\DI

12¹02¹1990 sao 26¹05¹1993

21¹01¹1991

31¹07¹1991

10¹02¹1992

21

EaI maaotIlaala vaaora

26¹05¹1993 sao 03¹05¹1996

16¹12¹1993

21¹02¹1994

01¹02¹1995

22

EaI mauhmmad SafI kurOSaI ³kaya-karI“

03¹05¹1996 sao 18¹07¹1996

 

23

EaI raomaoSa BaNDarI

19¹07¹1996 sao 17¹03¹1998

21¹04¹1997

27¹01¹1998

24

EaI mauhmmad SafI kurOSaI ³kaya-karI“

17¹03¹1998 sao 19¹04¹1998

 

25

EaI saUrja Baana

20¹04¹1998 sao 23¹11¹2000

09¹02¹1999

23¹03¹2000

26

EaI ivaYNaukant Saas~I

24¹11¹2000 sao 02¹07¹2004

20¹03¹2001

15¹05¹2002

28¹02¹2003

04¹02¹2004

27

EaI saudSa-na Aga`vaala ³kaya-karI“

03¹07¹2004 sao 08¹07¹2004

 

28

EaI TI0 vaI0 rajaosvar

08¹07¹2004 sao 27¹07¹2009

11¹02¹2005

11¹05¹2006

18¹01¹2007

21¹05¹2007

08¹02¹2008

10¹02¹2009

29

EaI baI0 ela0 jaaoSaI

28¹07¹2009 sao 06¹03¹2014

 

06¹03¹2014 sao 23¹06¹2014

21¹01¹2010

04¹02¹2011

28¹05¹2012

14¹02¹2013

19¹02¹2014

  30

डा0 अजीज कुरैशी

23¹06¹2014 sao 22¹07¹2014 ³पूर्वान्ह  तक         

 

  31

श्री राम नाईक

22¹07¹2014 sao pdasaIna ³अपरान्ह sao

 

 Description: Description: E:\WEB\dove.gif

. HOME .. NEXT .


. rajyapala .. mau#yamaM~I .. AQyaxa ivaQaana saBaa .. ]paQyaxa ivaQaana saBaa ..  kaya-karI AQyaxa ivaQaana saBaa .. naota ivaraoQaI dla .. saBaapit ivaQaana pirYad .. ]psaBaapit ivaQaana pirYad .. saMsadIya kaya-maM~I .. saicavaĄp`mauK saicava .. ]<ar p`doSa ivaQaana saBaaAaoM ko gazna evaM ivaGaTna kI itiqayaa^.. raYT/pit Saasana 1952 sao vat-maana tk .. ivaQaana saBaa saicavaalaya ka saMgazna tqaa ivaiBanna AnauBaagaaoM maoM ikyao jaanao vaalao kaya- .. 16vaIM ivaQaana saBaa ko sadsya ..श्री अखिलेश यादव मंत्रिमण्डल.. Aarixat saIT .. ivaQaana saBaa pustkalaya ka [ithasa ..  ivaQaana pustkalaya : inado-iSaka evaM inayamaavalaI .. ]<ar p`doSa ivaQaana saBaa kI p`ik`yaa tqaa kaya- saMcaalana inayamaavalaI 1958 .. ]<ar p`doSa ko Aaya vyayak p`stut krnao kI itiqa evaM p`stutkta- .. ivaQaana saBaa saicavaalaya ko AiQakarIgaNa .. 15vaIM ivaQaana saBaa sadsyaaoM ko ilae p`baaoQana kaya-Ėma.