]<ar p`doSa ko rajyapala evaM ]nako kaya-kala

╦maMak

mahamaihma rajyapala

kaya-kala

AiBaBaaYaNa kI itiqayaa^

1

sar hOrI ga`ahma hoga

06╣12╣1934 sao 16╣05╣1938

09091937

2

sar maaOirsa gaana-r hOlaoT

17╣05╣1938 sao 16╣09╣1938

 

3

sar hOrI ga`ahma hoga

17╣09╣1938 sao 05╣12╣1939

 

4

sar maaOirsa gaana-r hOlaoT

06╣12╣1939 sao 06╣12╣1945

 

5

sar f`aMisasa vaornar vaayalaI

07╣12╣1945 sao 14╣08╣1947

 

6

EaImatI saraojanaI naayaDU

15╣08╣1947 sao 02╣03╣1949

10╣11╣1947

7

EaI ivaQauBaUYaNa mailak │kaya-karI┤

03╣03╣1949 sao 01╣05╣1949

 

8

EaI harmasajaI poraoSaa maaodI

02╣05╣1949 sao 01╣06╣1952

02╣02╣1950

18╣12╣1950

20081951

06╣03╣1952

21╣05╣1952

9

EaI knhOyaalaala maaiNaklaala mauMSaI

02╣06╣1952 sao 09╣06╣1957

16╣02╣1953

11╣02╣1954

10╣02╣1955

17╣02╣1956

11╣04╣1957

10

EaI varahigair vyaMkT igair

10╣06╣1957 sao 30╣06╣1960

21╣07╣1958

27╣07╣1959

11

Da0 baU$gaula ramakRYNa rava

01╣07╣1960 sao 15╣04╣1962

25╣07╣1960

06╣02╣1961

27╣03╣1962

12

EaI ivaSvanaaqa dasa

16╣04╣1962 sao 30╣04╣1967

04╣02╣1963

03╣02╣1964

08╣02╣1965

21╣01╣1966

17╣03╣1967

13

Da0 baojavaaD,a gaaopala roD\DI

01╣05╣1967 sao  30╣06╣1972

17╣03╣1969

26╣02╣1970

22╣02╣1971

20╣03╣1972

14

EaI SaiSakant vamaa- │kaya-karI┤

01╣07╣1972 sao 13╣11╣1972

 

15

EaI Akbar AlaI KaM

14╣11╣1972 sao 24╣10╣1974

19╣03╣1974

16

Da0 mair- caonnaa roD\DI

25╣10╣1974 sao 01╣10╣1977

18╣02╣1975

22╣03╣1976

25╣03╣1977

12╣07╣1977

17

EaI gaNaptrava dovajaI tpasao

02╣10╣1977 sao 28╣02╣1980

17╣03╣1978

08╣03╣1979

23╣01╣1980

18

EaI cand`oSvar p`saad naarayaNa isaMh

28╣02╣1980 sao 30╣03╣1985

03╣07╣1980

27╣02╣1981

15╣01╣ 1982

01╣02╣1983

13╣02╣1984

16╣03╣1985

19

EaI maaohmmad ]smaana Aairf

31╣03╣1985 sao 12╣02╣1990

06╣02╣1986

02╣03╣1987

23╣02╣1988

08╣02╣1989

10╣01╣1990

20

EaI baI0 sa%ya naarayaNa roD\DI

12╣02╣1990 sao 26╣05╣1993

21╣01╣1991

31╣07╣1991

10╣02╣1992

21

EaI maaotIlaala vaaora

26╣05╣1993 sao 03╣05╣1996

16╣12╣1993

21╣02╣1994

01╣02╣1995

22

EaI mauhmmad SafI kurOSaI │kaya-karI┤

03╣05╣1996 sao 18╣07╣1996

 

23

EaI raomaoSa BaNDarI

19╣07╣1996 sao 17╣03╣1998

21╣04╣1997

27╣01╣1998

24

EaI mauhmmad SafI kurOSaI │kaya-karI┤

17╣03╣1998 sao 19╣04╣1998

 

25

EaI saUrja Baana

20╣04╣1998 sao 23╣11╣2000

09╣02╣1999

23╣03╣2000

26

EaI ivaYNaukant Saas~I

24╣11╣2000 sao 02╣07╣2004

20╣03╣2001

15╣05╣2002

28╣02╣2003

04╣02╣2004

27

EaI saudSa-na Aga`vaala │kaya-karI┤

03╣07╣2004 sao 08╣07╣2004

 

28

EaI TI0 vaI0 rajaosvar

08╣07╣2004 sao 27╣07╣2009

11╣02╣2005

11╣05╣2006

18╣01╣2007

21╣05╣2007

08╣02╣2008

10╣02╣2009

29

EaI baI0 ela0 jaaoSaI

28╣07╣2009 sao pdasaIna

21╣01╣2010

04╣02╣2011

28╣05╣2012

14╣02╣2013

 Description: Description: E:\WEB\dove.gif

. HOME .. NEXT .


. rajyapala .. mau#yamaM~I .. AQyaxa ivaQaana saBaa .. ]paQyaxa ivaQaana saBaa ..  kaya-karI AQyaxa ivaQaana saBaa .. naota ivaraoQaI dla .. saBaapit ivaQaana pirYad .. ]psaBaapit ivaQaana pirYad .. saMsadIya kaya-maM~I .. saicava└p`mauK saicava .. ]<ar p`doSa ivaQaana saBaaAaoM ko gazna evaM ivaGaTna kI itiqayaa^.. raYT/pit Saasana 1952 sao vat-maana tk .. ivaQaana saBaa saicavaalaya ka saMgazna tqaa ivaiBanna AnauBaagaaoM maoM ikyao jaanao vaalao kaya- .. 16vaIM ivaQaana saBaa ko sadsya ..श्री अखिलेश यादव मंत्रिमण्डल.. Aarixat saIT .. ivaQaana saBaa pustkalaya ka [ithasa ..  ivaQaana pustkalaya : inado-iSaka evaM inayamaavalaI .. ]<ar p`doSa ivaQaana saBaa kI p`ik`yaa tqaa kaya- saMcaalana inayamaavalaI 1958 .. ]<ar p`doSa ko Aaya vyayak p`stut krnao kI itiqa evaM p`stutkta- .. ivaQaana saBaa saicavaalaya ko AiQakarIgaNa .. 15vaIM ivaQaana saBaa sadsyaaoM ko ilae p`baaoQana kaya-╦ma.