kaya-karI AQyaxa ivaQaana saBaa

 

Description: Description: E:\WEB\eye.gif

EaI jagannaaqa p`saad

27-02-1979  sao 17-02-1980

Description: Description: E:\WEB\eye.gif

EaI yaadvaond` isaMh

19-07-1982  sao  24-08-1982

Description: Description: E:\WEB\eye.gif

EaI barKU rama vamaa-

20-06-1995  sao 17-07-1995

Description: Description: E:\WEB\eye.gif

Da0 vakar Ahmad Saah

19-05-2004 sao 26-07-2004

Description: Description: E:\WEB\dove.gif

BACK .. HOME .. NEXT .


. rajyapala .. mau#yamaM~I .. AQyaxa ivaQaana saBaa .. ]paQyaxa ivaQaana saBaa ..  kaya-karI AQyaxa ivaQaana saBaa .. naota ivaraoQaI dla .. saBaapit ivaQaana pirYad .. ]psaBaapit ivaQaana pirYad .. saMsadIya kaya-maM~I .. saicavap`mauK saicava .. ]<ar p`doSa ivaQaana saBaaAaoM ko gazna evaM ivaGaTna kI itiqayaa^.. raYT/pit Saasana 1952 sao vat-maana tk .. ivaQaana saBaa saicavaalaya ka saMgazna tqaa ivaiBanna AnauBaagaaoM maoM ikyao jaanao vaalao kaya- .. 16vaIM ivaQaana saBaa ko sadsya ..श्री अखिलेश यादव मंत्रिमण्डल.. Aarixat saIT .. ivaQaana saBaa pustkalaya ka [ithasa ..  ivaQaana pustkalaya : inado-iSaka evaM inayamaavalaI .. ]<ar p`doSa ivaQaana saBaa kI p`ik`yaa tqaa kaya- saMcaalana inayamaavalaI 1958 .. ]<ar p`doSa ko Aaya vyayak p`stut krnao kI itiqa evaM p`stutkta- .. ivaQaana saBaa saicavaalaya ko AiQakarIgaNa .. 15vaIM ivaQaana saBaa sadsyaaoM ko ilae p`baaoQana kaya-ma.