Nomination papers with affidavit of the candidates

 

 

1

Sri Akhilesh Yadav

 

 

2

Sri Ambika

 

 

3

Sri Umar Ali Khan

 

 

4

Thakur Jaiveer Singh

 

 

5

Sri Naresh Chandra Uttam

 

 

6

Smt. Madhu Gupta

 

 

7

Dr. Mahendra Kumar Singh

 

 

8

Ch. Mushtaq

 

 

9

Sri Rajendra chaudhari

 

 

10

Sri Ram Sakal Gurjar

 

 

11

Sri Vijay

 

 

12

Dr. Vijay Pratap

 

 

13

Sri Sunil Kumar