]%tr p`doSa ko Aaya-vyayak p`stut

krnao kI itiqa evaM p`stutkta-

Ë`0 saM0

bajaT p`stut k<aa- ka naama

bajaT p`stut krnao kI itiqa

bajaT vaYa-

1

pMiDt gaaoivand vallaBa pMt (p`Iimayar, gaRh evaM iva<a maM~I)

06-09-1937

1937-38

2

pM0 gaaoivand vallaBa pMt (p`Iimayar, gaRh evaM iva<a maM~I)

03-03-1938

1938-39

3

pM0 gaaoivand vallaBa pMt (p`Iimayar, gaRh evaM iva<a maM~I)

24-02-1939

1939-40

iva<aIya vaYa- 1940-41 sao 1945-46 tk ivaQaana saBaa inalaimbat evaM BaMga rhI

4

Da^0 sampUNaa-nand (iva<a evaM iSaxaa maM~I)

16-07-1946

1946-47

5

Da^0 sampUNaa-nand (iva<a evaM iSaxaa maM~I)

04-03-1947

1947-48

6

EaI kRYNa d<a palaIvaala (rajasva evaM saUcanaa maM~I)

26-02-1948

1948-49

7

pM0 gaaoivand vallaBa pMt (p`Iimayar, gaRh evaM iva<a maM~I)

28-02-1949

1949-50

8

Da^0 sampUNaa-nand (iva<a evaM iSaxaa maM~I)

27-02-1950

1950-51

9

Da0^ sampUNaa-nand (iva<a evaM iSaxaa maM~I)

24-02-1951

1951-52

10

pM0 gaaoivand vallaBa pMt( mau#yamaM~I evaM iva<a maM~I )

14-03-1952

1952-53

11

EaI haifja mauhmmad [ba`aihma ( iva<a maM~I )

07-07-1952

1952-53

12

EaI haifja mauhmmad [ba`aihma ( iva<a maM~I )

21-02-1953

1953-54

13

EaI haifja mauhmmad [ba`aihma ( iva<a maM~I )

20-02-1954

1954-55

14

EaI haifja mauhmmad [ba`aihma ( iva<a maM~I )

21-02-1955

1955-56

15

EaI haifja mauhmmad [ba`aihma ( iva<a maM~I )

24-02-1956

1956-57

16

EaI haifja mauhmmad [ba`aihma ( iva<a maM~I )

25-03-1957

1957-58

17

EaI haifja mauhmmad [ba`aihma ( iva<a maM~I )

19-07-1957

1957-58

18

EaI haifja mauhmmad [ba`aihma ( iva<a maM~I )

17-02-1958

1958-59

19

EaI saOyad AlaI jahIr ( iva<a maM~I )

13-02-1959

1959-60

20

EaI saOyad AlaI jahIr ( iva<a maM~I )

13-02-1960

1960-61

21

EaI hr gaaoivand isaMh ( iva<a maM~I )

17-03-1961

1961-62

22

EaI hr gaaoivand isaMh ( iva<a maM~I )

02-03-1962

1962-63

23

EaI kmalaa pit i~pazI ( iva<a maM~I )

12-04-1962

1962-63

24

EaI kmalaa pit i~pazI ( iva<a maM~I )

15-02-1963

1963-64

25

EaI kmalaa pit i~pazI ( iva<a maM~I )

13-02-1964

1964-65

26

EaI kOlaaSa p`kaSa ( iva<a maM~I )

12-02-1965

1965-66

27

EaI kOlaaSa p`kaSa ( iva<a maM~I )

14-02-1966

1966-67

28

EaI homavatI nandna bahugauNaa ( iva<a maM~I )

17-03-1967

1967-68

29

EaI rama sva$p vamaa- ( iva<a maM~I )

16-06-1967

1967-68

frvarI 1968 sao 26 frvarI, 1969 tk raYT/pit Saasana

30

EaI laxmaI rmaNa Aacaaya- ( iva<a maM~I )

24-03-1969

1969-70

31

EaI laxmaI rmaNa Aacaaya- ( iva<a maM~I )

21-07-1969

1969-70

32

EaI balabaIr isaMh ( iva<a maM~I )

05-03-1970

1970-71

33

EaI naarayaNa d<a itvaarI ( iva<a maM~I )

08-05-1970

1970-71

34

EaI kOlaaSa p`kaSa ( iva<a maM~I )

22-03-1971

1971-72

35

EaI naarayaNa d<a itvaarI ( iva<a maM~I )

12-07-1971

1971-72

36

EaI naarayaNa d<a itvaarI ( iva<a maM~I )

20-03-1972

1972-73

37

EaI naarayaNa d<a itvaarI ( iva<a maM~I )

09-03-1973

1973-74

38

EaI naarayaNa d<a itvaarI ( iva<a maM~I )

22-03-1974

1974-75

39

EaI naarayaNa d<a itvaarI ( iva<a maM~I )

11-06-1974

1974-75

40

EaI naarayaNa d<a itvaarI ( iva<a maM~I )

12-03-1975

1975-76

41

EaI naarayaNa d<a itvaarI ( mau#yamaM~I )

26-03-1976

1976-77

42

EaI naarayaNa d<a itvaarI ( mau#yamaM~I )

25-03-1977

1977-78

43

EaI maQaukr idGao ( iva<a maM~I )

26-08-1977

1977-78

44

EaI maQaukr idGao ( iva<a maM~I )

22-03-1978

1978-79

45

EaI maQaukr idGao ( iva<a maM~I )

12-03-1979

1979-80

46

EaI maQaukr idGao ( iva<a maM~I )

04-05-1979

1979-80

47

EaI ivaSvanaaqa p`tap isaMh ( mau#yamaM~I )

16-07-1980

1980-81

48

EaI ba`*ma d<a ( iva<a maM~I )

30-01-1981

1981-82

49

EaI ba`*ma d<a ( iva<a maM~I )

29-01-1982

1982-83

50

EaI ba`*ma d<a ( iva<a maM~I )

10-02-1983

1983-84

51

EaI ba`*ma d<a ( iva<a maM~I )

17-02-1984

1984-85

52

EaI naarayaNa d<a itvaarI ( mau#yamaM~I )

21-03-1985

1985-86

53

EaI naarayaNa d<a itvaarI ( mau#yamaM~I )

12-07-1985

1985-86

54

EaI vaIr bahadur isaMh ( mau#yamaM~I )

14-02-1986

1986-87

55

EaI vaIr bahadur isaMh ( mau#yamaM~I )

10-03-1987

1987-88

56

EaI vaIr bahadur isaMh ( mau#yamaM~I )

22-06-1987

1987-88

57

EaI vaIr bahadur isaMh ( mau#yamaM~I )

26-02-1988

1988-89

58

EaI naarayaNa d<a itvaarI ( mau#yamaM~I )

14-02-1989

1989-90

59

EaI maulaayama isaMh yaadva ( mau#yamaM~I )

15-06-1990

1990-91

60

EaI maulaayama isaMh yaadva ( mau#yamaM~I )

22-02-1991

1991-92

61

EaI rajaond` kumaar gauPt ( mau#yamaM~I )

12-03-1992

1992-93

raYT/pit Saasana 1993-1994

62

EaI maulaayama isaMh yaadva ( mau#yamaM~I )

09-03-1994

1994-95

63

EaI maulaayama isaMh yaadva ( mau#yamaM~I )

07-02-1995

1995-96

64

sauEaI maayaavatI ( mau#yamaM~I )

14-07-1995

1995-96

raYT/pit Saasana 1996-1997

65

sauEaI maayaavatI ( mau#yamaM~I )

22-07-1997

1997-98

66

EaI klyaaNa isaMh ( mau#yamaM~I )

24-03-1998

1998-99

67

EaI klyaaNa isaMh ( mau#yamaM~I )

19-06-1998

1998-99

68

EaI klyaaNa isaMh ( mau#yamaM~I )

19-02-1999

1999-2000

69

EaI hirSacand` EaIvaastva ' hrISa jaI ' (iva%t maM~I )

27-03-2000

2000-2001

70

EaI hirSacand` EaIvaastva ' hrISa jaI  ' (iva%t maM~I )

22-03-2001

2001-2002

71

sauEaI maayaavatI ( mau#yamaM~I )

09-08-2002

2002-2003

72

EaI maulaayama isaMh yaadva ( mau#yamaM~I )

14-11-2003

2003-2004

73

EaI maulaayama isaMh yaadva ( mau#yamaM~I )

11-02-2004

2004-2005

74

EaI maulaayama isaMh yaadva ( mau#yamaM~I )

23-02-2005

2005-2006

75

EaI maulaayama isaMh yaadva ( mau#yamaM~I )

15-02-2006

2006-2007

76

EaI maulaayama isaMh yaadva ( mau#yamaM~I )

15-12-2006

2007-2008

77

sauEaI maayaavatI ( mau#yamaM~I )

29-06-2007

2007-2008

78

EaI laalajaI vamaa- ³saMsadIya kaya- evaM iva<a maM~I´

12-02-2008

2008-2009

79

EaI laalajaI vamaa- ³saMsadIya kaya- evaM iva<a maM~I´

13-02-2009

2009-2010

80

EaI laalajaI vamaa- ³saMsadIya kaya- evaM iva<a maM~I´

04-02-2010

2010-2011

81

EaI laalajaI vamaa- ³saMsadIya kaya- evaM iva<a maM~I´

08-02-2011

2011-2012

82

EaI अखिलेश यादव (mau#yamaM~I evaM iva<a maM~I´

01-06-2012

2012-2013

83

EaI अखिलेश यादव (mau#yamaM~I evaM iva<a maM~I´

19-02-2013

2013-2014

84

EaI अखिलेश यादव (mau#yamaM~I evaM iva<a maM~I´

20-06-2014

2014-2015

 Description: Description: E:\WEB\dove.gif

.BACK .. HOME .. NEXT .


. rajyapala .. mau#yamaM~I .. AQyaxa ivaQaana saBaa .. ]paQyaxa ivaQaana saBaa ..  kaya-karI AQyaxa ivaQaana saBaa .. naota ivaraoQaI dla .. saBaapit ivaQaana pirYad .. ]psaBaapit ivaQaana pirYad .. saMsadIya kaya-maM~I .. saicavaÀp`mauK saicava .. ]<ar p`doSa ivaQaana saBaaAaoM ko gazna evaM ivaGaTna kI itiqayaa^.. raYT/pit Saasana 1952 sao vat-maana tk .. ivaQaana saBaa saicavaalaya ka saMgazna tqaa ivaiBanna AnauBaagaaoM maoM ikyao jaanao vaalao kaya- .. 16vaIM ivaQaana saBaa ko sadsya ..श्री अखिलेश यादव मंत्रिमण्डल.. Aarixat saIT .. ivaQaana saBaa pustkalaya ka [ithasa ..  ivaQaana pustkalaya : inado-iSaka evaM inayamaavalaI .. ]<ar p`doSa ivaQaana saBaa kI p`ik`yaa tqaa kaya- saMcaalana inayamaavalaI 1958 .. ]<ar p`doSa ko Aaya vyayak p`stut krnao kI itiqa evaM p`stutkta- .. ivaQaana saBaa saicavaalaya ko AiQakarIgaNa .. 15vaIM ivaQaana saBaa sadsyaaoM ko ilae p`baaoQana kaya-Ëma.